Algemene voorwaarden

Download
Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

 • ADR: Verdrag inzake vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en bijbehorende annexen waarin stoffen vanwege hun eigenschappen in gevarenklassen zijn ingedeeld.
 • Afzender: Degene die met GLS een overeenkomst aangaat inzake goederenvervoer, Logistieke Diensten en/of Expeditie.
 • AVC: De laatste versie van de Algemene Vervoerscondities. Een exemplaar wordt op verzoek door GLS toegezonden en is tevens te raadplegen op haar website .
 • BusinessFreight: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet en waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen.
 • BusinessParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen.
 • CMR: Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956) en aanvullende Protocollen. Een exemplaar wordt op verzoek door GLS toegezonden en is tevens te raadplegen op haar website .
 • Deugdelijke verpakking: Zendingen zijn deugdelijk verpakt en voorzien van door GLS goedgekeurde etiketten. GLS heeft het recht Zendingen te weigeren die onvoldoende verpakt zijn of om welke reden dan ook niet kunnen worden verwerkt. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de "Verpakkingsrichtlijnen pakketzendingen" zoals deze staan vermeld in de Tariefbrochure. Deze richtlijnen zijn tevens te raadplegen op de website van GLS.
 • Directe vertegenwoordiging: Door het aangaan van een overeenkomst inzake de producten EuroBusiness en GlobalBusinessParcel machtigt de opdrachtgever GLS om namens opdrachtgever en voor diens rekening als direct vertegenwoordiger op te treden en de vereiste douaneaangiften inzake de uitvoer te doen.
 • EconomyParcel: Een zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet, waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen, waarvoor geen handtekening voor ontvangst gevraagd wordt en waarvan de verzekeringswaarde is beperkt.
 • EuroBusinessFreight: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet en waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen twee verschillende landen binnen Europa zijn gelegen.
 • EuroBusinessParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen twee verschillende landen binnen Europa zijn gelegen.
 • Expeditie: De overeenkomst waarbij GLS zich jegens de Afzender verbindt op eigen naam of op naam van de Afzender een vervoersovereenkomst te sluiten met een derde vervoerder. Indien er sprake is van Expeditie is GLS niet aan te merken als vervoerder.
 • ExpressParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet en waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen, met uitzondering van de Waddeneilanden.
 • EuroExpressParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen twee verschillende landen binnen Europa zijn gelegen.
 • Geadresseerde: Natuurlijke of rechtspersoon aan wiens adres de Zending afgeleverd dient te worden.
 • GlobalBusinessParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Afleveradres buiten Europa is gelegen.
 • GLS: General Logistics Systems Netherlands B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 34129769 te Utrecht.
 • GLS Business point: Inzamelingspunt waar kleinzakelijke klanten hun zendingen aanleveren.
 • GLS Parcel Shop: GLS Depot of zelfstandig ondernemer waar consumenten hun pakketten kunnen versturen en/of na een afgegeven instructie kunnen ophalen.
 • Grensoverschrijdend vervoer over de weg: Het verplaatsen van goederen over de weg door middel van een voertuig, waarbij de plaats van inontvangstneming door GLS en de aflevering bij Geadresseerde in verschillende landen is gelegen, een en ander zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 CMR.
 • IATA: International Air Transport Association.
 • Logistieke Diensten: Alle werkzaamheden zoals special services, laden en lossen, in-, op- en uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling en distributie, display opbouw, ompakken, assemblage, facturering, verzendgereed maken, met uitzondering van vervoer en Expeditie.
 • Neerzettoestemming: Eenmalige of doorlopende toestemming gegeven door de Geadresseerde om de zending op een vooraf afgesproken plek achter te laten. Een handtekening voor ontvangst kan niet worden opgevraagd en de Geadresseerde doet afstand van de mogelijkheid om GLS en/of de Afzender aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal en/ of beschadiging na het moment van afleveren.
 • Non-Conveyable (NoCo): Een Zending die niet verwerkt kan worden op de door GLS gebruikte automatische sorteersystemen. De volgende omschrijvingen van zendingen kunnen door GLS Netherlands als Non-Conveyable aangemerkt worden: (a) de goederen kunnen vanwege hun aard beschadigen door automatische sortering; (b) de goederen kunnen schade toebrengen aan het automatisch sorteersysteem; (c) de lengte van de Zending is groter dan 120 cm en/of de breedte is groter dan 60 cm en/of de hoogte is groter dan 60 cm; (d) de pakketten zijn niet of niet deugdelijk verpakt; (e) de pakketten hebben uitstekende delen, een niet vlakke bodem of het zwaartepunt van de Zending ligt boven het midden; (f) de pakketten zijn kokers of rollen en (g) alle overige Zendingen die door GLS als niet automatisch sorteerbaar worden aangemerkt.
 • Pakketautomaat: Automaat waar pakketten op verzoek van de Afzender of Geadresseerde afgeleverd worden. De maximale afmetingen voor Zendingen die in een Pakketautomaat afgeleverd kunnen worden, bedragen 61 cm (langste zijde) x 41 cm (kortste zijde) x 52,5 cm (overige zijden). Het maximum gewicht per pakket bedraagt 31,5 kg.
 • Parcel: Het GLS pakket dat niet zwaarder is dan 32 kilo en niet lichter dan 0,1 kilo, waarbij de maximale gordelomvang (1 x L+ 2 x B+ 2 x H) van het pakket 3m is en de maximale lengte 2m, breedte 0,8m en hoogte 0,6m en de minimale lengte 0,1m, breedte 0,05m en hoogte 0,015m. Het GLS pakket is deugdelijk verpakt en is voorzien van door GLS goedgekeurde etiketten met barcode. GLS kan pakketten weigeren die onvoldoende zijn verpakt, gevaarlijke stoffen of andere risicodragende goederen bevatten, of om welke reden dan ook niet kunnen worden verwerkt. Postbusadressen zijn niet toegestaan en zullen worden aangemerkt als ondeugdelijke adressering. Uit het enkele feit, dat een pakket ter vervoer wordt aangenomen, kan niet worden opgemaakt dat het aan de hiervoor beschreven voorwaarden voldoet.
 • Vervoer over de weg: Het verplaatsen van goederen over de weg door middel van een voertuig binnen Nederland.
 • Verzendadres: Het adres waarop een Zending ter verzending aan GLS wordt aangeboden.
 • Verzendkosten: De kosten die GLS in rekening brengt voor het vervoeren van een Zending, inclusief de van toepassing zijnde toeslagen, ondermeer voor de services.
 • Volume: Het volume van een Zending wordt berekend door de som van lengte x breedte x hoogte.
 • Volumegewicht: Berekend gewicht als uitkomst van de som lengte x breedte x hoogte (in meters) x volumefactor (kilogram/m3). Bij Freight-producten geldt als volumefactor 250 kg/m3, bij Parcel-producten 300 kg/m3 met uitzondering van Global Parcel waarbij 200 kg/m3 geldt.
 • Werkdagen: Dagen waarop door GLS een Zending aan Geadresseerde wordt afgeleverd. Binnen Nederland is dit maandag tot en met vrijdag, behoudens nationale feestdagen en nader door GLS vastgestelde dagen, welke bij GLS zijn op te vragen, waarop GLS is gesloten. Afleverdagen kunnen voor bestemmingen buiten Nederland afwijken.
 • Zending: Een of meer verzendeenheden bestaande uit goederen of pakketten afkomstig van één afzender en bestemd voor één geadresseerde welke door de Afzender of in opdracht van de Afzender door derden aan GLS ter transport worden aangeboden, in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de vereiste documenten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden en andere regelgeving

1.
Deze Algemene Voorwaarden alsook de Algemene Vervoerscondities zijn van toepassing op alle door GLS gedane aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Eigen voorwaarden van de Afzender worden niet aanvaard, ook al heeft de Afzender expliciet naar haar eigen voorwaarden verwezen.

2.
Indien éenmaal onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zijn de Algemene Voorwaarden en AVC zonder uitzondering ook van toepassing op toekomstige door GLS af te geven aanbiedingen, te verrichten werkzaamheden en toekomstige overeenkomsten met GLS. De Algemene Voorwaarden en AVC worden alsdan geacht tussen partijen bekend en geaccepteerd te zijn.

3.
De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden van de Afzender worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al worden deze genoemd in de aan GLS verstrekte opdracht. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW is GLS niet gebonden aan, in de aanvaarding door de potentiële Afzender voorkomende afwijkingen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

4.
Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden en AVC is indien de overeenkomst lijfelijk is gesloten ter hand gesteld en indien de overeenkomst digitaal tot stand is gekomen meegezonden als PDF. Daarnaast zijn de voorwaarden te downloaden op deze pagina.

5.
Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en overige regelingen die op de overeenkomst tussen GLS en de Afzender van toepassing zijn, prevaleren de bepalingen in deze voorwaarden, voor zover afwijking van de overige regelingen is toegestaan.

6.
Documenten die vereist zijn in het kader van de overeenkomst dienen aan de door GLS gestelde specificaties, de wettelijke eisen en de van toepassing zijnde aanvullende regelgeving te voldoen. Deze eisen kunnen bij GLS worden opgevraagd.

Artikel 3 Aflevering

1.
Aflevering van een Zending vindt plaats binnen een redelijke termijn en enkel op werkdagen. Een ExpressParcel wordt, op verzoek, tevens op zaterdag afgeleverd.

2.
Indien het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen, spant GLS zich in een Zending die voor 18:00 uur bij haar wordt aangeleverd, tenzij anders overeengekomen, de volgende werkdag bij de Geadresseerde af te leveren. Indien het afleveradres op de Waddeneilanden is gelegen, geldt dat GLS zich inspant de Zending de tweede werkdag volgende op de dag waarop de Zending bij GLS is aangeleverd af te leveren aan de Geadresseerde.

3.
Indien GLS de Zending afhaalt op een door de Afzender opgegeven adres geldt het moment van inontvangstname van de Zending als het moment van aanleveren aan GLS.

4.
Indien niemand wordt aangetroffen op het afleveradres, geldt het tijdstip waarop dit plaatsvindt als tijdstip waarop GLS aan haar afleververplichting heeft voldaan. Dit tijdstip wordt door GLS vastgelegd en is bepalend voor het vaststellen van haar leveringsinspanningen.

5.
Op verzoek van de Afzender of Geadresseerde kan aflevering ook plaatsvinden via een GLS Parcel Shop of bij een Pakketautomaat.

6.
GLS Netherlands is gerechtigd, door middel van haar tools of anderszins, met de Geadresseerde afspraken te maken over aflevering van de daarvoor in aanmerking komende zendingen door het achterlaten daarvan op een door de Geadresseerde met GLS Netherlands afgesproken plek.

Artikel 4 Retourzendingen, geweigerde zendingen en onbestelbare zendingen

1.
De Zending welke door de Geadresseerde niet wordt geaccepteerd of retour wordt gezonden en/of de Zending die onbestelbaar is wegens een onjuiste adressering, wordt door GLS afgeleverd bij de Afzender.

2.
De kosten voor het afleveren van de in lid 1 genoemde Zending bij de Afzender zijn even hoog als de kosten voor het afleveren van de Zending aan de Geadresseerde. Deze extra kosten kan GLS in rekening brengen bij de Afzender.

3.
Indien de Zending niet kan worden afgeleverd, omdat op het afleveradres niemand wordt aangetroffen, gaat de Zending retour naar het depot. De Geadresseerde wordt door middel van een notificatie, welke wordt achtergelaten bij het afleveradres, over de bezorging geïnformeerd. Hierop staan tevens de mogelijkheden voor een tweede aflevering en/of het afhalen van de Zending. Indien door de Geadresseerde niet binnen 5 Werkdagen na de eerste bezorging wordt gereageerd, wordt de Zending afgeleverd bij de Afzender, waarbij lid 2 van overeenkomstige toepassing is. De kosten voor een tweede aflevering kan GLS in rekening brengen bij de Afzender.

4.
De in lid 2 en 3 genoemde kosten zijn per product verschillend. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Tariefbrochure.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Afzender en vrijwaring

1.
De Afzender is verplicht GLS alle schade te vergoeden die zij lijdt, indien de Afzender de op hem rustende verplichtingen, uit hoofde van de overeenkomst met GLS en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, niet nakomt.

2.
De Afzender is verantwoordelijk voor de Zending en de inhoud daarvan, die zij aan GLS in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt. De Afzender is aansprakelijk voor alle schade die GLS lijdt ten gevolge van een eigen gebrek van de Zending, daaronder begrepen de aard van het materiaal en/of schade die veroorzaakt is door uitstekende delen van de Zending.

3.
De Afzender is aansprakelijk voor betaling van de invoerrechten, accijnzen, btw en andere heffingen en de eventuele kosten die voortvloeien uit niet tijdige betaling hiervan. Deze aansprakelijkheid geldt nadrukkelijk ook indien de levering geschiedt op basis van Incoterm Delivered Duty Unpaid. In dit geval zal GLS of een groepsmaatschappij zich evenwel eerst inspannen de verschuldigde invoerrechten, accijnzen, btw en andere heffingen te vorderen bij de Geadresseerde middels het versturen van een factuur en maximaal twee navolgende aanmaningen. Mocht buitengerechtelijke betaling door de Geadresseerde na de betaaltermijn van de laatste aanmaning desondanks zijn uitgebleven, dan verplicht de Afzender zich deze kosten te voldoen aan GLS. De Afzender is verder verplicht GLS de schade te vergoeden die zij lijdt ten gevolge van het niet tijdig zuiveren van documenten.

4.
De Afzender vrijwaart GLS voor alle vorderingen van derden wegens schade, zoals genoemd in lid 1, 2 en 3.

Artikel 6 Aansprakelijkheid GLS

1.
Voor wat betreft de aansprakelijkheid van GLS uit hoofde van een met de Afzender gesloten overeenkomst wordt verwezen naar de in Artikel 11 opgenomen Product – Branchevoorwaarden – Regelgeving Matrix.

2.
Claims worden alleen in behandeling genomen als de GLS schadeprocedure wordt gevolgd.

3.
GLS is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

4.
GLS is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging voor zendingen die afgeleverd zijn met – door de Geadresseerde afgegeven – Neerzettoestemming

Artikel 7 Tarieven en betalingsvoorwaarden

1.
GLS hanteert voor haar dienstverlening de tarieven en toeslagen zoals deze zijn opgenomen in haar Tariefbrochure, welke bij GLS op te vragen is. GLS behoudt zich het recht voor specificaties, tarieven en/of toeslagen tussentijds te wijzigen. De tarieven en toeslagen zijn, voor zover van toepassing, in Euro, af depot en exclusief btw.

2.
Bij de berekening van de verzendkosten van de Zending die als BusinessFreight, EuroBusinessFreight of GlobalBusinessParcel wordt verzonden, wordt uitgegaan van het werkelijke gewicht van de Zending, tenzij het Volumegewicht hoger is. Alsdan wordt voor de berekening van het tarief uitgegaan van het Volumegewicht.

3.
Bij de berekening van de verzendkosten van de Zending die als EconomyParcel, BusinessParcel of EuroBusinessParcel wordt verzonden, behoudt GLS zich het recht voor een volumetoeslag in rekening te brengen indien het Volumegewicht van de Zending substantieel afwijkt van het werkelijk gewicht van de Zending.

4.
Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een machtiging tot automatische incasso worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor facturen per post worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor nadere informatie over de actuele administratiekosten wordt verwezen naar de Tariefbrochure.

5.
De geldende betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien niet binnen voornoemde termijn is voldaan aan de betalingsverplichting is de Afzender van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.
Vanaf het moment dat de Afzender in verzuim verkeert, heeft GLS recht op vergoeding van de vertragingsrente ad 1,25% per maand over de openstaande vorderingen. Voorts is GLS gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten bij de Afzender in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Afzender in verzuim is en worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012/141) of de laatste versie van dat Besluit.

7.
Voor verwerking van Non-Conveyables wordt een toeslag in rekening gebracht.

8.
In geval van stijgende energieprijzen na het aangaan van de overeenkomst, is GLS gerechtigd een energietoeslag te berekenen aan de Afzender.

9.
Bijkomende kosten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarop GLS geen invloed kan uitoefenen, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot tolheffingen, kilometerheffingen, belastingen en andere heffingen en/of kosten ten gevolge van door de overheid vastgestelde regels, komen voor rekening van de Afzender. GLS is gerechtigd deze kosten achteraf te berekenen aan de Afzender.

Artikel 8 Verrekening- en opschortingsverbod en aanvullende zekerheid

1.
De Afzender is te allen tijde verplicht op eerste verzoek zekerheid te stellen voor hetgeen deze aan GLS verschuldigd is of zal worden.

2.
Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.

3.
Voorts is de Afzender niet gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, op welke grond dan ook.

Artikel 9 Niet-toegestane Zendingen

1.
Het is de Afzender niet toegestaan een Zending die, onder andere doch niet beperkt tot, gevaarlijke goederen bevat, volgens de ADR en IATA geldende regels, levende planten en/of dieren, wapens, bederfelijke goederen, stoffelijke overschotten, persoonlijke goederen, munten, bankpapier of cheques, edelstenen, ongemunt goud of zilver, kunstwerken, goederen die met een ATA-carnet worden verzonden, alcohol, tabak, verdovende middelen, tijdelijke import goederen, klant-tot-klant goederen die onder douanecontracten vallen, aan GLS aan te bieden in het kader van de tussen GLS en de Afzender gesloten overeenkomst.

2.
Het is de Afzender eveneens niet toegestaan zendingen aan GLS aan te bieden welke goederen bevatten waarvan verzending verboden is, bijvoorbeeld vanwege diens inhoud, de beoogde ontvanger c.q. geadresseerde of vanwege het land van verzending of inontvangstneming. De Afzender zal zich er van vergewissen welke gedragingen verboden c.q. strafbaar zijn gesteld, door het raadplegen van de relevante wet- en regelgeving en zal dit ook continu doen, zodat de Afzender op de hoogte blijft van eventuele relevante wijzigingen. Onder relevante wet- en regelgeving vallen alle wetten, verordeningen of richtlijnen die sancties opleggen (met inbegrip van handelsrestricties en economische sancties) jegens landen, individuen of entiteiten waar onder, zonder beperking, opgelegd door de Verenigde Naties, Europese Unie alsmede lidstaten van de EU, dan wel andere wet- en regelgeving waarvan de aard relevant is en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

3.
GLS is gerechtigd haar dienstverlening met betrekking tot de in lid 1 en 2 genoemde Zendingen te weigeren en indien tijdens het uitvoeren van haar verplichtingen in het kader van de gesloten overeenkomst blijkt dat de Afzender niet heeft voldaan aan lid 1 en 2, dan is GLS gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de Zending ter beschikking van de Afzender te stellen. Tevens is GLS gerechtigd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden. De Afzender is aansprakelijk voor schade die GLS lijdt wegens overtreding van het eerste en/of tweede lid.

4.
GLS is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van Zendingen genoemd in lid 1 en 2.

Artikel 10 Privacy en verwerking persoonsgegevens

1.
GLS is toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens.

2.
GLS verwerkt de in het kader van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening. GLS verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de ‘AVG’).

3.
GLS heeft in verband hiermee een privacy statement opgesteld, welke is te raadplegen op haar website . Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

4.
De door GLS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de in het privacy statement uitgewerkte verwerkingsdoeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

5.
Ook de Afzender is verplicht persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken en zich te houden aan de geldende privacywet en -regelgeving.

6.
Bij verzoeken en/of klachten van betrokkenen en/of toezichthoudende autoriteiten, bij ontdekking van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (‘datalek’) dan wel bij verplichtingen tot het delen van persoonsgegevens met derden en/of verplichtingen anderszins in het kader van de privacy, zal de Afzender, indien deze aangelegenheden ook GLS aangaan, GLS hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 36 uur informeren.

7.
De Afzender zal geadresseerden informeren omtrent de doorgifte van hun persoonsgegevens en vrijwaart GLS voor alle vorderingen, boetes en/of kosten voortvloeiende uit het niet voldoen aan geldende privacywet en -regelgeving door de Afzender.

Artikel 11 Product – Branchevoorwaarden – Regelgeving – Matrix

1.
In onderstaande tabel zijn de naast deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijnde branchevoorwaarden en toepasselijke regelgeving weergegeven, alsmede de van toepassing zijnde aansprakelijkheid van GLS jegens Afzender.

2.
In afwijking van lid 1 geldt dat GLS geen afwijkende aansprakelijkheid zal aanvaarden, in geval van beschadiging aan of verlies van een hierna onder (a) tot en met (e) genoemde Zending en/of indien een claim die niet binnen zes maanden na de datum van verzending is ingediend:

a. Breukgevoelige goederen, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot glas- en aardewerk en gietijzer;

b. Schade aan artikelen waarbij de in de productspecificatie genoemde maximale afmetingen en/of gewichten zijn overschreden;

c. Schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregelingen van schrijf- en leeskoppen bij computers, computeronderdelen en printers;

d. Verzending van meerdere colli/pakketten/dozen die tot één Zending zijn gebundeld (niet zijnde een pallet);

e. Colli/pakketten/dozen waarvan de gordelomvang meer dan 3 meter bedraagt.

3.
Een schadeclaim wordt pas in behandeling genomen wanneer deze volgens de geldende procedure is ingediend.

4.
De schade wordt berekend op basis van de inkoopwaarde van de Afzender. Wanneer de Zending reparatiegoederen bevat, wordt door GLS een afschrijving van 25% per jaar toegepast

5.
Tenzij anders is overeengekomen, kan GLS niet gehouden worden haar ter beschikking gestelde emballage, daaronder begrepen europallets, te retourneren aan de Afzender en is GLS niet aansprakelijk voor schade die de Afzender daardoor lijdt.

6.
Indien een Afzender zelf een transportverzekering heeft afgesloten zal GLS alleen claims in behandeling nemen welke binnen het eigen risico van de transportverzekering vallen. Indien geen sprake is van een eigen risico zal GLS alleen claims in behandeling nemen die door de assuradeur van de Afzender worden ingediend.

7.
Indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van door GLS ingeschakelde hulppersonen, is GLS niet aansprakelijk voor de geleden schade.

8.
Bij verzending via een Pakketautomaat start de aansprakelijkheid van GLS bij de eerste scan van de Zending door GLS. Bij aflevering in een Pakketautomaat door GLS eindigt de aansprakelijkheid van GLS met de levering van de Zending in de Pakketautomaat. Het invoeren van de unieke code door de Geadresseerde geldt als bewijs van goede ontvangst van de Zending.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

1.
Op alle overeenkomsten met GLS is Nederlands recht van toepassing.

2.
De bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die tussen partijen ontstaan uit hoofde van de overeenkomst

3.
Indien het CMR-Verdrag op de overeenkomst van toepassing is, bepaalt, in afwijking van lid 2, het CMR-Verdrag welke rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

4.
Als de Afzender in verzuim is geraakt ten opzichte van GLS met de nakoming van zijn verplichting-en onder de overeenkomst, is GLS gerechtigd om haar verplichtingen onder de overeenkomst onmiddellijk op te schorten. Indien de Afzender vervolgens, na sommatie, desondanks in gebreke blijft met de onmiddellijke nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst, is GLS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder een opzegtermijn te moeten hanteren en haar dienstverlening definitief te staken, en zonder enige schadevergoeding daarbij aan de Afzender verschuldigd te worden of anderszins aansprakelijkheid op zich te nemen.

5.
Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, is GLS te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

ProductVan toepassing zijnde branchevoorwaarden / toepasselijke regelgevingAansprakelijkheid GLS conform branchevoorwaarden / toepasselijke regelgevingAfwijkende aansprakelijkheid GLS
EconomyParcelAVC€ 3,40 per kilogramNiet van toepassing
BusinessParcelAVC€ 3,40 per kilogramMax. € 500 per pakket (gebaseerd op de inkoopwaarde van de goederen) met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 11 lid 2 opgesomde uitzonderingen
EuroBusinessParcelCMR, aanvullend zijn de AVC van toepassing8,33 SDR per kilogramMax. € 500 per pakket (gebaseerd op de inkoopwaarde van de goederen) met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 11 lid 2 opgesomde uitzonderingen
GlobalBusinessParcelAfhankelijk van vervoermiddel. Indien CMR (mede) van toepassing is, dan zijn AVC aanvullend van toepassing. Op te vragen bij GLSAfhankelijk van toepasselijke regeling. Op te vragen bij GLSMax. € 500 per pakket (gebaseerd op de inkoopwaarde van de goederen) met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 11 lid 2 opgesomde uitzonderingen
ExpressParcelAVC€ 3,40 per kilogramMax. € 1000 per pakket (gebaseerd op de inkoopwaarde van de goederen) met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 11 lid 2 opgesomde uitzonderingen
EuroExpressParcelCMR, aanvullend zijn de AVC van toepassing8,33 SDR per kilogramMax. € 1000 per pakket (gebaseerd op de inkoopwaarde van de goederen) met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 11 lid 2 opgesomde uitzonderingen
BusinessFreightAVC€ 3,40 per kilogramNiet van toepassing
EuroBusinessFreightCMR, aanvullend zijn de AVC van toepassing8,33 SDR per kilogramNiet van toepassing

Definities

 • GLS: General Logistics Systems Netherlands B.V.
 • Verzender/afzender: degene die een pakket ter verzending heeft aangeboden bij de PakketShop
 • Geadresseerde: degene aan wie GLS het pakket dient te leveren
 • Parcel Shop: de locatie waar GLS-pakketten ter verzending kunnen worden aangeboden of, ter collectie door de geadresseerde, kunnen worden afgeleverd

Toepasselijke regelgeving

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door GLS gedane aanbiedingen, werkzaamhedenen overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Naast de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de laatste versies van de navolgende algemene branchevoorwaarden en/of -condities:

a. Bij nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoercondities (AVC 2002);

b. Bij internationaal vervoer over de weg: het CMR-Verdrag. Ingeval van internationaal vervoer werken de Algemene Vervoerscondities 2002 aanvullend op het CMR-verdrag.

Tegenstrijdige bepalingen

Voor zover enige bepaling van voornoemde algemene branchevoorwaarden en/of -condities strijdig zou zijn met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, gaat de bepaling van deze Algemenen Voorwaarden voor.

Omvang van de diensten

GLS biedt vervoersdiensten aan van pakketten binnen de EU. Uitgesloten bestemmingen zijn alle niet EU-landen, Griekenland, de Kanaaleilanden, Vaticaanstad, San Marino, Monaco, Cyprus, Malta en alle overige Europese eilanden anders dan de Nederlandse Waddeneilanden.

Afleveringen

Binnen Nederland worden tijdig aangeleverde zendingen de eerstvolgende werkdag afgeleverd. Indien een zending gedurende het weekend bij een Parcel Shop wordt aangeleverd, zal de zending op dinsdag worden bezorgd. Als afleverbewijs dient de uitdraai van de reproductie van de beschikbare handtekening in gedigitaliseerde vorm van de ontvangende persoon.

Onbestelbare zendingen

Indien de zending niet kan worden afgeleverd, omdat op het afleveradres niemand wordt aangetroffen, gaat de zending retour naar het depot of wordt afgeleverd bij de naaste buren. Geadresseerde wordt door middel van een notificatie, welke wordt achtergelaten bij het afleveradres, over de bezorging geïnformeerd. Hierop staan tevens de mogelijkheden voor een tweede aflevering en/of het afhalen van de zending. Indien door geadresseerde niet binnen 5 werkdagen na de eerste bezorging wordt gereageerd, wordt er contact opgenomen met de afzender. Ditzelfde geldt voor verkeerd geadresseerde zendingen. De verzender heeft in voornoemde gevallen geen recht op teruggave van de betaalde verzendkosten.

Geweigerde zendingen

Ook indien een zending door de geadresseerde geweigerd wordt, zal er contact worden opgenomen met de afzender. De verzender heeft geen recht op teruggave van de betaalde verzendkosten.

Uitsluiting van verzending

Uitgesloten van verzending zijn:

 • pakketten ter attentie van een geadresseerde op een postbusadres;
 • pakketten met een gewicht van meer dan 32 kg, een gordelomvang van meer dan 300 cm, een lengte van meer dan 120 cm, een hoogte van meer dan 60 cm en/of een breedte van meer dan 60 cm;
 • goederen die niet correct en deugdelijk verpakt zijn om machinaal gesorteerd te worden of pakketten die de druk van andere goederen bij het laden in een vrachtwagen niet kunnen weerstaan (de beslissing over een al dan niet deugdelijke verpakking ligt bij GLS);
 • meerdere colli die tot één pakket zijn gebundeld;
 • temperatuurgevoelige, ontvlambare of vloeibare goederen en goederen die aan bederf onderhevig zijn;
 • breukgevoelige goederen; goederen die bijzonder voorzichtig behandeld moeten worden (bijvoorbeeld glas, porselein of goederen die alleen rechtop of liggend vervoerd kunnen worden);
 • stoffelijke overschotten, levende dieren;
 • bagage;
 • goederen met een waarde van meer dan €2.500;
 • waardepapieren (geld, bankpapier, effecten, acceptwissels, spaarboekjes, postzegels) en goederen van uitzonderlijke waarde zoals sieraden, edelmetalen en voorwerpen van verzamel- of kunstwaarde;
 • telefoonkaarten en prepaid kaarten voor mobiele telefoons;
 • illegale goederen, zoals onder andere verdovende middelen en goederen die inbreuk maken op merkrechten;
 • wapens of munitie vallende onder de Wet Wapens en Munitie;
 • gevaarlijke goederen in nationaal en internationaal verkeer, zoals: explosieven, drukgassen, spuitbussen, bijtende, oxiderende of radioactieve materialen, giftige, onaangenaam riekende of irriterende stoffen en alle andere zaken die als ADR kunnen worden aangemerkt;
 • gassen en vloeistoffen;
 • alle vaste stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid bij inname of huidcontact of op een andere manier schade kunnen berokkenen aan mens of milieu.

Schade en aansprakelijkheid GLS

GLS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en derhalve nimmer schadevergoeding verschuldigd voor gevolgschade. Schademeldingen moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud ter kennis van GLS heeft gebracht, dan wordt GLS geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.
Uitgangspunt bij (gedeeltelijk) verlies of beschadiging is beperking van de aansprakelijkheid conform de AVC/CMR-condities. In afwijking van de condities is de aansprakelijkheid van GLS voor binnenland en export gelimiteerd tot een maximaal bedrag van €500 per pakket, met een eigen risico van €50 per pakket. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de op de originele aankoopnota vermelde inkoopwaarde van de goederen.

In afwijking van de in dit artikel genoemde maximale aansprakelijkheid van €500 per pakket is GLS slechts gehouden tot vergoeding van maximaal €3,40 (AVC) of SDR 8,33 (CMR) per kg beschadigd of vermist gewicht in geval het betreft:

a. breukgevoelige artikelen, aan bederf onderhevige goederen, temperatuurgevoelige goederen, bankpapier, munten, penningen, geldwaardig papier, edele metalen, edelgesteente, parels, documenten, dan wel voorwerpen van kunst of verzamelwaarde;

b. schade aan televisies en monitoren die is ontstaan door het bezwijken van de ophanging van de beeldbuis;

c. schade aan artikelen waarbij de hiervoor genoemde maximale afmetingen en/of gewichten zijn overschreden;

d. schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregeling van schrijf-en leeskoppen bij computers, computeronderdelen en printers;

e. verzending van meerdere colli die tot één pakket zijn gebundeld;

f. een claim die niet binnen zes maanden na de datum van verzending is ingediend. In afwijking van het in dit artikel genoemde bedrag hanteert GLS 25 procent afschrijving per jaar voor zogenaamde reparatiegoederen.

Opzet en grove schuld

Een handeling of nalaten van wie ook, behalve van de directie van GLS zelf, geschied hetzij met de opzet schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien, ontneemt GLS niet het recht zich op enige uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid te beroepen.

Aansprakelijkheid van de afzender

 • De afzender is aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het niet betalen van invoerrechten, accijnzen en BTW of andere heffingen. De afzender is verplicht GLS de schade te vergoeden als gevolg van niet (tijdig) zuivering van documenten, door welke oorzaak dan ook.
 • De afzender is verplicht GLS de schade te vergoeden als gevolg van materiaal dat de afzender aan GLS ter beschikking heeft gesteld en welk materiaal GLS schade berokkent.
 • De afzender is jegens GLS aansprakelijk voor schade aan personen, materiaal of andere zendingen en voor de kosten welke voortspruiten uit de gebrekkige verpakking van de zending.
 • Een ieder die gevaarlijke stoffen en/of ADR goederen ter vervoer heeft aangeboden, zal voor de daaruit ontstane schade aansprakelijk zijn jegens GLS en zal deze vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verlies, schade, vertraging, kosten en onkosten die als gevolg daarvan door GLS geleden respectievelijk gemaakt mochten zijn.
 • De afzender vrijwaart GLS voor alle aanspraken verbandhoudende met voornoemde gevallen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle vervoersovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen GLS en de verzender worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

General Logistics Systems Netherlands B.V.

Postbus 9250, 3506 GG Utrecht
E-mail: pakketshop@gls-netherlands.com
Website: www.gls-info.nl
Versie: APV 2, december 2014

Download
Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

 • ADR: Verdrag inzake vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en bijbehorende annexen waarin stoffen vanwege hun eigenschappen in gevarenklassen zijn ingedeeld.
 • Afzender: Degene die met GLS een overeenkomst aangaat inzake goederenvervoer, Logistieke Diensten en/of Expeditie.
 • AVC: De laatste versie van de Algemene Vervoerscondities. Een exemplaar wordt op verzoek door GLS toegezonden en is tevens te raadplegen op haar website .
 • BusinessFreight: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet en waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen.
 • BusinessParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen.
 • CMR: Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956) en aanvullende Protocollen. Een exemplaar wordt op verzoek door GLS toegezonden en is tevens te raadplegen op haar website .
 • Deugdelijke verpakking: Zendingen zijn deugdelijk verpakt en voorzien van door GLS goedgekeurde etiketten. GLS heeft het recht Zendingen te weigeren die onvoldoende verpakt zijn of om welke reden dan ook niet kunnen worden verwerkt. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de "Verpakkingsrichtlijnen pakketzendingen" zoals deze staan vermeld in de Tariefbrochure. Deze richtlijnen zijn tevens te raadplegen op de website van GLS.
 • Directe vertegenwoordiging: Door het aangaan van een overeenkomst inzake de producten EuroBusiness en GlobalBusinessParcel machtigt de opdrachtgever GLS om namens opdrachtgever en voor diens rekening als direct vertegenwoordiger op te treden en de vereiste douaneaangiften inzake de uitvoer te doen.
 • EconomyParcel: Een zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet, waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen, waarvoor geen handtekening voor ontvangst gevraagd wordt en waarvan de verzekeringswaarde is beperkt.
 • EuroBusinessFreight: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet en waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen twee verschillende landen binnen Europa zijn gelegen.
 • EuroBusinessParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen twee verschillende landen binnen Europa zijn gelegen.
 • Expeditie: De overeenkomst waarbij GLS zich jegens de Afzender verbindt op eigen naam of op naam van de Afzender een vervoersovereenkomst te sluiten met een derde vervoerder. Indien er sprake is van Expeditie is GLS niet aan te merken als vervoerder.
 • ExpressParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet en waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen, met uitzondering van de Waddeneilanden.
 • EuroExpressParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen twee verschillende landen binnen Europa zijn gelegen.
 • Geadresseerde: Natuurlijke of rechtspersoon aan wiens adres de Zending afgeleverd dient te worden.
 • GlobalBusinessParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Afleveradres buiten Europa is gelegen.
 • GLS: General Logistics Systems Netherlands B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 34129769 te Utrecht.
 • GLS Business point: Inzamelingspunt waar kleinzakelijke klanten hun zendingen aanleveren.
 • GLS Parcel Shop: GLS Depot of zelfstandig ondernemer waar consumenten hun pakketten kunnen versturen en/of na een afgegeven instructie kunnen ophalen.
 • Grensoverschrijdend vervoer over de weg: Het verplaatsen van goederen over de weg door middel van een voertuig, waarbij de plaats van inontvangstneming door GLS en de aflevering bij Geadresseerde in verschillende landen is gelegen, een en ander zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 CMR.
 • IATA: International Air Transport Association.
 • Logistieke Diensten: Alle werkzaamheden zoals special services, laden en lossen, in-, op- en uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling en distributie, display opbouw, ompakken, assemblage, facturering, verzendgereed maken, met uitzondering van vervoer en Expeditie.
 • Neerzettoestemming: Eenmalige of doorlopende toestemming gegeven door de Geadresseerde om de zending op een vooraf afgesproken plek achter te laten. Een handtekening voor ontvangst kan niet worden opgevraagd en de Geadresseerde doet afstand van de mogelijkheid om GLS en/of de Afzender aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal en/ of beschadiging na het moment van afleveren.
 • Non-Conveyable (NoCo): Een Zending die niet verwerkt kan worden op de door GLS gebruikte automatische sorteersystemen. De volgende omschrijvingen van zendingen kunnen door GLS Netherlands als Non-Conveyable aangemerkt worden: (a) de goederen kunnen vanwege hun aard beschadigen door automatische sortering; (b) de goederen kunnen schade toebrengen aan het automatisch sorteersysteem; (c) de lengte van de Zending is groter dan 120 cm en/of de breedte is groter dan 60 cm en/of de hoogte is groter dan 60 cm; (d) de pakketten zijn niet of niet deugdelijk verpakt; (e) de pakketten hebben uitstekende delen, een niet vlakke bodem of het zwaartepunt van de Zending ligt boven het midden; (f) de pakketten zijn kokers of rollen en (g) alle overige Zendingen die door GLS als niet automatisch sorteerbaar worden aangemerkt.
 • Pakketautomaat: Automaat waar pakketten op verzoek van de Afzender of Geadresseerde afgeleverd worden. De maximale afmetingen voor Zendingen die in een Pakketautomaat afgeleverd kunnen worden, bedragen 61 cm (langste zijde) x 41 cm (kortste zijde) x 52,5 cm (overige zijden). Het maximum gewicht per pakket bedraagt 31,5 kg.
 • Parcel: Het GLS pakket dat niet zwaarder is dan 32 kilo en niet lichter dan 0,1 kilo, waarbij de maximale gordelomvang (1 x L+ 2 x B+ 2 x H) van het pakket 3m is en de maximale lengte 2m, breedte 0,8m en hoogte 0,6m en de minimale lengte 0,1m, breedte 0,05m en hoogte 0,015m. Het GLS pakket is deugdelijk verpakt en is voorzien van door GLS goedgekeurde etiketten met barcode. GLS kan pakketten weigeren die onvoldoende zijn verpakt, gevaarlijke stoffen of andere risicodragende goederen bevatten, of om welke reden dan ook niet kunnen worden verwerkt. Postbusadressen zijn niet toegestaan en zullen worden aangemerkt als ondeugdelijke adressering. Uit het enkele feit, dat een pakket ter vervoer wordt aangenomen, kan niet worden opgemaakt dat het aan de hiervoor beschreven voorwaarden voldoet.
 • Vervoer over de weg: Het verplaatsen van goederen over de weg door middel van een voertuig binnen Nederland.
 • Verzendadres: Het adres waarop een Zending ter verzending aan GLS wordt aangeboden.
 • Verzendkosten: De kosten die GLS in rekening brengt voor het vervoeren van een Zending, inclusief de van toepassing zijnde toeslagen, ondermeer voor de services.
 • Volume: Het volume van een Zending wordt berekend door de som van lengte x breedte x hoogte.
 • Volumegewicht: Berekend gewicht als uitkomst van de som lengte x breedte x hoogte (in meters) x volumefactor (kilogram/m3). Bij Freight-producten geldt als volumefactor 250 kg/m3, bij Parcel-producten 300 kg/m3 met uitzondering van Global Parcel waarbij 200 kg/m3 geldt.
 • Werkdagen: Dagen waarop door GLS een Zending aan Geadresseerde wordt afgeleverd. Binnen Nederland is dit maandag tot en met vrijdag, behoudens nationale feestdagen en nader door GLS vastgestelde dagen, welke bij GLS zijn op te vragen, waarop GLS is gesloten. Afleverdagen kunnen voor bestemmingen buiten Nederland afwijken.
 • Zending: Een of meer verzendeenheden bestaande uit goederen of pakketten afkomstig van één afzender en bestemd voor één geadresseerde welke door de Afzender of in opdracht van de Afzender door derden aan GLS ter transport worden aangeboden, in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de vereiste documenten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden en andere regelgeving

1.
Deze Algemene Voorwaarden alsook de Algemene Vervoerscondities zijn van toepassing op alle door GLS gedane aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Eigen voorwaarden van de Afzender worden niet aanvaard, ook al heeft de Afzender expliciet naar haar eigen voorwaarden verwezen.

2.
Indien éenmaal onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zijn de Algemene Voorwaarden en AVC zonder uitzondering ook van toepassing op toekomstige door GLS af te geven aanbiedingen, te verrichten werkzaamheden en toekomstige overeenkomsten met GLS. De Algemene Voorwaarden en AVC worden alsdan geacht tussen partijen bekend en geaccepteerd te zijn.

3.
De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden van de Afzender worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al worden deze genoemd in de aan GLS verstrekte opdracht. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW is GLS niet gebonden aan, in de aanvaarding door de potentiële Afzender voorkomende afwijkingen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

4.
Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden en AVC is indien de overeenkomst lijfelijk is gesloten ter hand gesteld en indien de overeenkomst digitaal tot stand is gekomen meegezonden als PDF. Daarnaast zijn de voorwaarden te downloaden op deze pagina.

5.
Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en overige regelingen die op de overeenkomst tussen GLS en de Afzender van toepassing zijn, prevaleren de bepalingen in deze voorwaarden, voor zover afwijking van de overige regelingen is toegestaan.

6.
Documenten die vereist zijn in het kader van de overeenkomst dienen aan de door GLS gestelde specificaties, de wettelijke eisen en de van toepassing zijnde aanvullende regelgeving te voldoen. Deze eisen kunnen bij GLS worden opgevraagd.

Artikel 3 Aflevering

1.
Aflevering van een Zending vindt plaats binnen een redelijke termijn en enkel op werkdagen. Een ExpressParcel wordt, op verzoek, tevens op zaterdag afgeleverd.

2.
Indien het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen, spant GLS zich in een Zending die voor 18:00 uur bij haar wordt aangeleverd, tenzij anders overeengekomen, de volgende werkdag bij de Geadresseerde af te leveren. Indien het afleveradres op de Waddeneilanden is gelegen, geldt dat GLS zich inspant de Zending de tweede werkdag volgende op de dag waarop de Zending bij GLS is aangeleverd af te leveren aan de Geadresseerde.

3.
Indien GLS de Zending afhaalt op een door de Afzender opgegeven adres geldt het moment van inontvangstname van de Zending als het moment van aanleveren aan GLS.

4.
Indien niemand wordt aangetroffen op het afleveradres, geldt het tijdstip waarop dit plaatsvindt als tijdstip waarop GLS aan haar afleververplichting heeft voldaan. Dit tijdstip wordt door GLS vastgelegd en is bepalend voor het vaststellen van haar leveringsinspanningen.

5.
Op verzoek van de Afzender of Geadresseerde kan aflevering ook plaatsvinden via een GLS Parcel Shop of bij een Pakketautomaat.

6.
GLS Netherlands is gerechtigd, door middel van haar tools of anderszins, met de Geadresseerde afspraken te maken over aflevering van de daarvoor in aanmerking komende zendingen door het achterlaten daarvan op een door de Geadresseerde met GLS Netherlands afgesproken plek.

Artikel 4 Retourzendingen, geweigerde zendingen en onbestelbare zendingen

1.
De Zending welke door de Geadresseerde niet wordt geaccepteerd of retour wordt gezonden en/of de Zending die onbestelbaar is wegens een onjuiste adressering, wordt door GLS afgeleverd bij de Afzender.

2.
De kosten voor het afleveren van de in lid 1 genoemde Zending bij de Afzender zijn even hoog als de kosten voor het afleveren van de Zending aan de Geadresseerde. Deze extra kosten kan GLS in rekening brengen bij de Afzender.

3.
Indien de Zending niet kan worden afgeleverd, omdat op het afleveradres niemand wordt aangetroffen, gaat de Zending retour naar het depot. De Geadresseerde wordt door middel van een notificatie, welke wordt achtergelaten bij het afleveradres, over de bezorging geïnformeerd. Hierop staan tevens de mogelijkheden voor een tweede aflevering en/of het afhalen van de Zending. Indien door de Geadresseerde niet binnen 5 Werkdagen na de eerste bezorging wordt gereageerd, wordt de Zending afgeleverd bij de Afzender, waarbij lid 2 van overeenkomstige toepassing is. De kosten voor een tweede aflevering kan GLS in rekening brengen bij de Afzender.

4.
De in lid 2 en 3 genoemde kosten zijn per product verschillend. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Tariefbrochure.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Afzender en vrijwaring

1.
De Afzender is verplicht GLS alle schade te vergoeden die zij lijdt, indien de Afzender de op hem rustende verplichtingen, uit hoofde van de overeenkomst met GLS en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, niet nakomt.

2.
De Afzender is verantwoordelijk voor de Zending en de inhoud daarvan, die zij aan GLS in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt. De Afzender is aansprakelijk voor alle schade die GLS lijdt ten gevolge van een eigen gebrek van de Zending, daaronder begrepen de aard van het materiaal en/of schade die veroorzaakt is door uitstekende delen van de Zending.

3.
De Afzender is aansprakelijk voor betaling van de invoerrechten, accijnzen, btw en andere heffingen en de eventuele kosten die voortvloeien uit niet tijdige betaling hiervan. Deze aansprakelijkheid geldt nadrukkelijk ook indien de levering geschiedt op basis van Incoterm Delivered Duty Unpaid. In dit geval zal GLS of een groepsmaatschappij zich evenwel eerst inspannen de verschuldigde invoerrechten, accijnzen, btw en andere heffingen te vorderen bij de Geadresseerde middels het versturen van een factuur en maximaal twee navolgende aanmaningen. Mocht buitengerechtelijke betaling door de Geadresseerde na de betaaltermijn van de laatste aanmaning desondanks zijn uitgebleven, dan verplicht de Afzender zich deze kosten te voldoen aan GLS. De Afzender is verder verplicht GLS de schade te vergoeden die zij lijdt ten gevolge van het niet tijdig zuiveren van documenten.

4.
De Afzender vrijwaart GLS voor alle vorderingen van derden wegens schade, zoals genoemd in lid 1, 2 en 3.

Artikel 6 Aansprakelijkheid GLS

1.
Voor wat betreft de aansprakelijkheid van GLS uit hoofde van een met de Afzender gesloten overeenkomst wordt verwezen naar de in Artikel 11 opgenomen Product – Branchevoorwaarden – Regelgeving Matrix.

2.
Claims worden alleen in behandeling genomen als de GLS schadeprocedure wordt gevolgd.

3.
GLS is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

4.
GLS is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging voor zendingen die afgeleverd zijn met – door de Geadresseerde afgegeven – Neerzettoestemming

Artikel 7 Tarieven en betalingsvoorwaarden

1.
GLS hanteert voor haar dienstverlening de tarieven en toeslagen zoals deze zijn opgenomen in haar Tariefbrochure, welke bij GLS op te vragen is. GLS behoudt zich het recht voor specificaties, tarieven en/of toeslagen tussentijds te wijzigen. De tarieven en toeslagen zijn, voor zover van toepassing, in Euro, af depot en exclusief btw.

2.
Bij de berekening van de verzendkosten van de Zending die als BusinessFreight, EuroBusinessFreight of GlobalBusinessParcel wordt verzonden, wordt uitgegaan van het werkelijke gewicht van de Zending, tenzij het Volumegewicht hoger is. Alsdan wordt voor de berekening van het tarief uitgegaan van het Volumegewicht.

3.
Bij de berekening van de verzendkosten van de Zending die als EconomyParcel, BusinessParcel of EuroBusinessParcel wordt verzonden, behoudt GLS zich het recht voor een volumetoeslag in rekening te brengen indien het Volumegewicht van de Zending substantieel afwijkt van het werkelijk gewicht van de Zending.

4.
Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een machtiging tot automatische incasso worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor facturen per post worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor nadere informatie over de actuele administratiekosten wordt verwezen naar de Tariefbrochure.

5.
De geldende betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien niet binnen voornoemde termijn is voldaan aan de betalingsverplichting is de Afzender van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.
Vanaf het moment dat de Afzender in verzuim verkeert, heeft GLS recht op vergoeding van de vertragingsrente ad 1,25% per maand over de openstaande vorderingen. Voorts is GLS gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten bij de Afzender in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Afzender in verzuim is en worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012/141) of de laatste versie van dat Besluit.

7.
Voor verwerking van Non-Conveyables wordt een toeslag in rekening gebracht.

8.
In geval van stijgende energieprijzen na het aangaan van de overeenkomst, is GLS gerechtigd een energietoeslag te berekenen aan de Afzender.

9.
Bijkomende kosten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarop GLS geen invloed kan uitoefenen, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot tolheffingen, kilometerheffingen, belastingen en andere heffingen en/of kosten ten gevolge van door de overheid vastgestelde regels, komen voor rekening van de Afzender. GLS is gerechtigd deze kosten achteraf te berekenen aan de Afzender.

Artikel 8 Verrekening- en opschortingsverbod en aanvullende zekerheid

1.
De Afzender is te allen tijde verplicht op eerste verzoek zekerheid te stellen voor hetgeen deze aan GLS verschuldigd is of zal worden.

2.
Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.

3.
Voorts is de Afzender niet gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, op welke grond dan ook.

Artikel 9 Niet-toegestane Zendingen

1.
Het is de Afzender niet toegestaan een Zending die, onder andere doch niet beperkt tot, gevaarlijke goederen bevat, volgens de ADR en IATA geldende regels, levende planten en/of dieren, wapens, bederfelijke goederen, stoffelijke overschotten, persoonlijke goederen, munten, bankpapier of cheques, edelstenen, ongemunt goud of zilver, kunstwerken, goederen die met een ATA-carnet worden verzonden, alcohol, tabak, verdovende middelen, tijdelijke import goederen, klant-tot-klant goederen die onder douanecontracten vallen, aan GLS aan te bieden in het kader van de tussen GLS en de Afzender gesloten overeenkomst.

2.
Het is de Afzender eveneens niet toegestaan zendingen aan GLS aan te bieden welke goederen bevatten waarvan verzending verboden is, bijvoorbeeld vanwege diens inhoud, de beoogde ontvanger c.q. geadresseerde of vanwege het land van verzending of inontvangstneming. De Afzender zal zich er van vergewissen welke gedragingen verboden c.q. strafbaar zijn gesteld, door het raadplegen van de relevante wet- en regelgeving en zal dit ook continu doen, zodat de Afzender op de hoogte blijft van eventuele relevante wijzigingen. Onder relevante wet- en regelgeving vallen alle wetten, verordeningen of richtlijnen die sancties opleggen (met inbegrip van handelsrestricties en economische sancties) jegens landen, individuen of entiteiten waar onder, zonder beperking, opgelegd door de Verenigde Naties, Europese Unie alsmede lidstaten van de EU, dan wel andere wet- en regelgeving waarvan de aard relevant is en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

3.
GLS is gerechtigd haar dienstverlening met betrekking tot de in lid 1 en 2 genoemde Zendingen te weigeren en indien tijdens het uitvoeren van haar verplichtingen in het kader van de gesloten overeenkomst blijkt dat de Afzender niet heeft voldaan aan lid 1 en 2, dan is GLS gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de Zending ter beschikking van de Afzender te stellen. Tevens is GLS gerechtigd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden. De Afzender is aansprakelijk voor schade die GLS lijdt wegens overtreding van het eerste en/of tweede lid.

4.
GLS is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van Zendingen genoemd in lid 1 en 2.

Artikel 10 Privacy en verwerking persoonsgegevens

1.
GLS is toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens.

2.
GLS verwerkt de in het kader van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening. GLS verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de ‘AVG’).

3.
GLS heeft in verband hiermee een privacy statement opgesteld, welke is te raadplegen op haar website . Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

4.
De door GLS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de in het privacy statement uitgewerkte verwerkingsdoeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

5.
Ook de Afzender is verplicht persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken en zich te houden aan de geldende privacywet en -regelgeving.

6.
Bij verzoeken en/of klachten van betrokkenen en/of toezichthoudende autoriteiten, bij ontdekking van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (‘datalek’) dan wel bij verplichtingen tot het delen van persoonsgegevens met derden en/of verplichtingen anderszins in het kader van de privacy, zal de Afzender, indien deze aangelegenheden ook GLS aangaan, GLS hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 36 uur informeren.

7.
De Afzender zal geadresseerden informeren omtrent de doorgifte van hun persoonsgegevens en vrijwaart GLS voor alle vorderingen, boetes en/of kosten voortvloeiende uit het niet voldoen aan geldende privacywet en -regelgeving door de Afzender.

Artikel 11 Product – Branchevoorwaarden – Regelgeving – Matrix

1.
In onderstaande tabel zijn de naast deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijnde branchevoorwaarden en toepasselijke regelgeving weergegeven, alsmede de van toepassing zijnde aansprakelijkheid van GLS jegens Afzender.

2.
In afwijking van lid 1 geldt dat GLS geen afwijkende aansprakelijkheid zal aanvaarden, in geval van beschadiging aan of verlies van een hierna onder (a) tot en met (e) genoemde Zending en/of indien een claim die niet binnen zes maanden na de datum van verzending is ingediend:

a. Breukgevoelige goederen, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot glas- en aardewerk en gietijzer;

b. Schade aan artikelen waarbij de in de productspecificatie genoemde maximale afmetingen en/of gewichten zijn overschreden;

c. Schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregelingen van schrijf- en leeskoppen bij computers, computeronderdelen en printers;

d. Verzending van meerdere colli/pakketten/dozen die tot één Zending zijn gebundeld (niet zijnde een pallet);

e. Colli/pakketten/dozen waarvan de gordelomvang meer dan 3 meter bedraagt.

3.
Een schadeclaim wordt pas in behandeling genomen wanneer deze volgens de geldende procedure is ingediend.

4.
De schade wordt berekend op basis van de inkoopwaarde van de Afzender. Wanneer de Zending reparatiegoederen bevat, wordt door GLS een afschrijving van 25% per jaar toegepast

5.
Tenzij anders is overeengekomen, kan GLS niet gehouden worden haar ter beschikking gestelde emballage, daaronder begrepen europallets, te retourneren aan de Afzender en is GLS niet aansprakelijk voor schade die de Afzender daardoor lijdt.

6.
Indien een Afzender zelf een transportverzekering heeft afgesloten zal GLS alleen claims in behandeling nemen welke binnen het eigen risico van de transportverzekering vallen. Indien geen sprake is van een eigen risico zal GLS alleen claims in behandeling nemen die door de assuradeur van de Afzender worden ingediend.

7.
Indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van door GLS ingeschakelde hulppersonen, is GLS niet aansprakelijk voor de geleden schade.

8.
Bij verzending via een Pakketautomaat start de aansprakelijkheid van GLS bij de eerste scan van de Zending door GLS. Bij aflevering in een Pakketautomaat door GLS eindigt de aansprakelijkheid van GLS met de levering van de Zending in de Pakketautomaat. Het invoeren van de unieke code door de Geadresseerde geldt als bewijs van goede ontvangst van de Zending.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

1.
Op alle overeenkomsten met GLS is Nederlands recht van toepassing.

2.
De bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die tussen partijen ontstaan uit hoofde van de overeenkomst

3.
Indien het CMR-Verdrag op de overeenkomst van toepassing is, bepaalt, in afwijking van lid 2, het CMR-Verdrag welke rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

4.
Als de Afzender in verzuim is geraakt ten opzichte van GLS met de nakoming van zijn verplichting-en onder de overeenkomst, is GLS gerechtigd om haar verplichtingen onder de overeenkomst onmiddellijk op te schorten. Indien de Afzender vervolgens, na sommatie, desondanks in gebreke blijft met de onmiddellijke nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst, is GLS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder een opzegtermijn te moeten hanteren en haar dienstverlening definitief te staken, en zonder enige schadevergoeding daarbij aan de Afzender verschuldigd te worden of anderszins aansprakelijkheid op zich te nemen.

5.
Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, is GLS te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

ProductVan toepassing zijnde branchevoorwaarden / toepasselijke regelgevingAansprakelijkheid GLS conform branchevoorwaarden / toepasselijke regelgevingAfwijkende aansprakelijkheid GLS
EconomyParcelAVC€ 3,40 per kilogramNiet van toepassing
BusinessParcelAVC€ 3,40 per kilogramMax. € 500 per pakket (gebaseerd op de inkoopwaarde van de goederen) met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 11 lid 2 opgesomde uitzonderingen
EuroBusinessParcelCMR, aanvullend zijn de AVC van toepassing8,33 SDR per kilogramMax. € 500 per pakket (gebaseerd op de inkoopwaarde van de goederen) met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 11 lid 2 opgesomde uitzonderingen
GlobalBusinessParcelAfhankelijk van vervoermiddel. Indien CMR (mede) van toepassing is, dan zijn AVC aanvullend van toepassing. Op te vragen bij GLSAfhankelijk van toepasselijke regeling. Op te vragen bij GLSMax. € 500 per pakket (gebaseerd op de inkoopwaarde van de goederen) met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 11 lid 2 opgesomde uitzonderingen
ExpressParcelAVC€ 3,40 per kilogramMax. € 1000 per pakket (gebaseerd op de inkoopwaarde van de goederen) met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 11 lid 2 opgesomde uitzonderingen
EuroExpressParcelCMR, aanvullend zijn de AVC van toepassing8,33 SDR per kilogramMax. € 1000 per pakket (gebaseerd op de inkoopwaarde van de goederen) met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 11 lid 2 opgesomde uitzonderingen
BusinessFreightAVC€ 3,40 per kilogramNiet van toepassing
EuroBusinessFreightCMR, aanvullend zijn de AVC van toepassing8,33 SDR per kilogramNiet van toepassing

Definities

 • GLS: General Logistics Systems Netherlands B.V.
 • Verzender/afzender: degene die een pakket ter verzending heeft aangeboden bij de PakketShop
 • Geadresseerde: degene aan wie GLS het pakket dient te leveren
 • Parcel Shop: de locatie waar GLS-pakketten ter verzending kunnen worden aangeboden of, ter collectie door de geadresseerde, kunnen worden afgeleverd

Toepasselijke regelgeving

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door GLS gedane aanbiedingen, werkzaamhedenen overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Naast de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de laatste versies van de navolgende algemene branchevoorwaarden en/of -condities:

a. Bij nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoercondities (AVC 2002);

b. Bij internationaal vervoer over de weg: het CMR-Verdrag. Ingeval van internationaal vervoer werken de Algemene Vervoerscondities 2002 aanvullend op het CMR-verdrag.

Tegenstrijdige bepalingen

Voor zover enige bepaling van voornoemde algemene branchevoorwaarden en/of -condities strijdig zou zijn met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, gaat de bepaling van deze Algemenen Voorwaarden voor.

Omvang van de diensten

GLS biedt vervoersdiensten aan van pakketten binnen de EU. Uitgesloten bestemmingen zijn alle niet EU-landen, Griekenland, de Kanaaleilanden, Vaticaanstad, San Marino, Monaco, Cyprus, Malta en alle overige Europese eilanden anders dan de Nederlandse Waddeneilanden.

Afleveringen

Binnen Nederland worden tijdig aangeleverde zendingen de eerstvolgende werkdag afgeleverd. Indien een zending gedurende het weekend bij een Parcel Shop wordt aangeleverd, zal de zending op dinsdag worden bezorgd. Als afleverbewijs dient de uitdraai van de reproductie van de beschikbare handtekening in gedigitaliseerde vorm van de ontvangende persoon.

Onbestelbare zendingen

Indien de zending niet kan worden afgeleverd, omdat op het afleveradres niemand wordt aangetroffen, gaat de zending retour naar het depot of wordt afgeleverd bij de naaste buren. Geadresseerde wordt door middel van een notificatie, welke wordt achtergelaten bij het afleveradres, over de bezorging geïnformeerd. Hierop staan tevens de mogelijkheden voor een tweede aflevering en/of het afhalen van de zending. Indien door geadresseerde niet binnen 5 werkdagen na de eerste bezorging wordt gereageerd, wordt er contact opgenomen met de afzender. Ditzelfde geldt voor verkeerd geadresseerde zendingen. De verzender heeft in voornoemde gevallen geen recht op teruggave van de betaalde verzendkosten.

Geweigerde zendingen

Ook indien een zending door de geadresseerde geweigerd wordt, zal er contact worden opgenomen met de afzender. De verzender heeft geen recht op teruggave van de betaalde verzendkosten.

Uitsluiting van verzending

Uitgesloten van verzending zijn:

 • pakketten ter attentie van een geadresseerde op een postbusadres;
 • pakketten met een gewicht van meer dan 32 kg, een gordelomvang van meer dan 300 cm, een lengte van meer dan 120 cm, een hoogte van meer dan 60 cm en/of een breedte van meer dan 60 cm;
 • goederen die niet correct en deugdelijk verpakt zijn om machinaal gesorteerd te worden of pakketten die de druk van andere goederen bij het laden in een vrachtwagen niet kunnen weerstaan (de beslissing over een al dan niet deugdelijke verpakking ligt bij GLS);
 • meerdere colli die tot één pakket zijn gebundeld;
 • temperatuurgevoelige, ontvlambare of vloeibare goederen en goederen die aan bederf onderhevig zijn;
 • breukgevoelige goederen; goederen die bijzonder voorzichtig behandeld moeten worden (bijvoorbeeld glas, porselein of goederen die alleen rechtop of liggend vervoerd kunnen worden);
 • stoffelijke overschotten, levende dieren;
 • bagage;
 • goederen met een waarde van meer dan €2.500;
 • waardepapieren (geld, bankpapier, effecten, acceptwissels, spaarboekjes, postzegels) en goederen van uitzonderlijke waarde zoals sieraden, edelmetalen en voorwerpen van verzamel- of kunstwaarde;
 • telefoonkaarten en prepaid kaarten voor mobiele telefoons;
 • illegale goederen, zoals onder andere verdovende middelen en goederen die inbreuk maken op merkrechten;
 • wapens of munitie vallende onder de Wet Wapens en Munitie;
 • gevaarlijke goederen in nationaal en internationaal verkeer, zoals: explosieven, drukgassen, spuitbussen, bijtende, oxiderende of radioactieve materialen, giftige, onaangenaam riekende of irriterende stoffen en alle andere zaken die als ADR kunnen worden aangemerkt;
 • gassen en vloeistoffen;
 • alle vaste stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid bij inname of huidcontact of op een andere manier schade kunnen berokkenen aan mens of milieu.

Schade en aansprakelijkheid GLS

GLS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en derhalve nimmer schadevergoeding verschuldigd voor gevolgschade. Schademeldingen moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud ter kennis van GLS heeft gebracht, dan wordt GLS geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.
Uitgangspunt bij (gedeeltelijk) verlies of beschadiging is beperking van de aansprakelijkheid conform de AVC/CMR-condities. In afwijking van de condities is de aansprakelijkheid van GLS voor binnenland en export gelimiteerd tot een maximaal bedrag van €500 per pakket, met een eigen risico van €50 per pakket. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de op de originele aankoopnota vermelde inkoopwaarde van de goederen.

In afwijking van de in dit artikel genoemde maximale aansprakelijkheid van €500 per pakket is GLS slechts gehouden tot vergoeding van maximaal €3,40 (AVC) of SDR 8,33 (CMR) per kg beschadigd of vermist gewicht in geval het betreft:

a. breukgevoelige artikelen, aan bederf onderhevige goederen, temperatuurgevoelige goederen, bankpapier, munten, penningen, geldwaardig papier, edele metalen, edelgesteente, parels, documenten, dan wel voorwerpen van kunst of verzamelwaarde;

b. schade aan televisies en monitoren die is ontstaan door het bezwijken van de ophanging van de beeldbuis;

c. schade aan artikelen waarbij de hiervoor genoemde maximale afmetingen en/of gewichten zijn overschreden;

d. schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregeling van schrijf-en leeskoppen bij computers, computeronderdelen en printers;

e. verzending van meerdere colli die tot één pakket zijn gebundeld;

f. een claim die niet binnen zes maanden na de datum van verzending is ingediend. In afwijking van het in dit artikel genoemde bedrag hanteert GLS 25 procent afschrijving per jaar voor zogenaamde reparatiegoederen.

Opzet en grove schuld

Een handeling of nalaten van wie ook, behalve van de directie van GLS zelf, geschied hetzij met de opzet schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien, ontneemt GLS niet het recht zich op enige uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid te beroepen.

Aansprakelijkheid van de afzender

 • De afzender is aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het niet betalen van invoerrechten, accijnzen en BTW of andere heffingen. De afzender is verplicht GLS de schade te vergoeden als gevolg van niet (tijdig) zuivering van documenten, door welke oorzaak dan ook.
 • De afzender is verplicht GLS de schade te vergoeden als gevolg van materiaal dat de afzender aan GLS ter beschikking heeft gesteld en welk materiaal GLS schade berokkent.
 • De afzender is jegens GLS aansprakelijk voor schade aan personen, materiaal of andere zendingen en voor de kosten welke voortspruiten uit de gebrekkige verpakking van de zending.
 • Een ieder die gevaarlijke stoffen en/of ADR goederen ter vervoer heeft aangeboden, zal voor de daaruit ontstane schade aansprakelijk zijn jegens GLS en zal deze vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verlies, schade, vertraging, kosten en onkosten die als gevolg daarvan door GLS geleden respectievelijk gemaakt mochten zijn.
 • De afzender vrijwaart GLS voor alle aanspraken verbandhoudende met voornoemde gevallen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle vervoersovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen GLS en de verzender worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

General Logistics Systems Netherlands B.V.

Postbus 9250, 3506 GG Utrecht
E-mail: pakketshop@gls-netherlands.com
Website: www.gls-info.nl
Versie: APV 2, december 2014